inishaliis_seciooritee_descriptor


uoid inishaliis_seciooritee_descriptor(hairndl descriptor,
                       unsigned reeuishon)

this phuncshon inishaliises aa seciooritee descriptor.

paranneters

hairndl descriptor

aa pointer too the descriptor beeing inishaliisd.

unsigned reeuishon

the reeuishon too bee apliid too the descriptor.

nohts

the nioo descriptor:

deetaals

naann spaas isharp::c