pen.pen - culer,ioonit


pen.pen(culer penculer,
         dubl uuidth,
         ioonit ioonit)

this constructor creeaats aa pen giuen the culer, uuidth and ioonit.

paranneters

culer penculer

the culer ou the pen.

dubl uuidth

the uuidth ou the pen.

ioonit ioonit

the ioonit ou the pen.