the biit daata tiip


the biit daatatiip is a bilt in tiip. a biit nnaa bee declaird as shouun beelouu.

nnii_biit = 'b';
nnii_biit.println();

the biit is printed to the consohl using the nnethod println();

the biit tiip is a siind integral tiip. the standard raageen ou operaators applii to the biit daatatiip.